Facebook

AdministratieFacturatieUrenregistratieInkoop facturenOveral inzichtSalarissen

Administratie

Wij verzorgen uw administratie online: mailen of een foto maken en klaar!

Facturatie

Geen gedoe bij het maken van facturen? Bij ons maakt u snel en simpel een factuur die voldoet aan alle vereisten.

Urenregistratie

Het bijhouden van uw urenregistratie kan snel en eenvoudig via onze app.

Inkoop facturen

Gebruik onze handige scan en upload app om uw facturen snel door te sturen.

Overal inzicht

U heeft overal en altijd online inzicht in uw administratie!

Salarissen

Salarisadministratie uitbesteden? Bij ons bent u aan het juiste adres.

Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, betaling- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MyFinanceOnline.

 

Artikel 1: Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 1. De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert.
 2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer.
 3. De opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.
 4. Voorstel tot dienstverlening: de offerte van MyFinanceOnline waarin de door MyFinanceOnline te verrichten activiteiten alsmede de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding daarvoor, zijn vastgelegd.

 

Artikel 2: Strekking

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de overeenkomst tot stand komt (zie artikel 3 lid 1). Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die   gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht   dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
 4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepalingen komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

 

Artikel 3: Totstandkoming en duur

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard middels ondertekening en retourzending van de opdrachtovereenkomst of wel middels het met akkoord beantwoorden van de e-mail, met daarin de opdrachtovereenkomst. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk gehele of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
 2. Ieder door opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden blijft geldig gedurende een termijn van veertien dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.
 3. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal opdrachtnemer zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
 2. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.
 3. De opdrachtgever dient ervoor zorg  te dragen dat bij aanvang van de overeenkomst de administratie volledig is, dat wil zeggen het grootboek (de beginbalans) aansluit op de jaarcijfers van het voorgaande jaar en dat subadministraties aansluiten op het grootboek en dat alle overige informatie welke opdrachtnemer op enigerlei wijze nodig heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden voorhanden zijn. Indien de administratie bij aanvang niet volledig is, dan zal opdrachtgever de hiermee benodigde extra tijd op nacalculatiebasis doorberekenen.
 4. Indien opdrachtnemer de werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verricht dan dient opdrachtgever een volledig ingerichte arbeidsplek welke voldoet aan de wettelijk vereisten (ARBO) aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

 

Artikel 6: Vertrouwelijk

 1. De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

 

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de opdracht, de door opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen en plannen. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel opdrachtnemer krachtens wettelijke bepalingen of beroepsregels tot bekend- of openbaarmaking verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in de artikel 8.
 2. Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet bevoegd de door opdrachtgever verstrekte informatie noch de resultaten van haar werkzaamheden voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens inhoud, aard of strekking van de opdracht bestemd zijn. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, waarbij verstrekking van de betreffende gegevens naar haar oordeel in haar belang kan zijn.
 3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de betreffende gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, mits daarbij niet op enige wijze blijkt of kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op opdrachtgever.
 4. opdrachtnemer is gehouden haar uit de artikelen 7.1 en 7.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan voor de opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 8: Samenwerking met derden

 1. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
 2. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder 8 lid 1 genoemde deskundigen, worden verricht.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer. Onder opdrachtnemer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 2. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 3. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor opdrachtnemer geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 7. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
 8. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
 9. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
 10. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht heeft op een uitkering.
 11. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
 12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Artikel 10: Beëindiging door opdrachtgever

 1. De opzegging van de opdracht dient te geschieden middels e-mail of aangetekende brief.
 2. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit twee maanden, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
 3. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

 

Artikel 11: Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:

 1. Te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden door verzending van een schriftelijke (eventueel per e-mail) kennisgeving;
 2. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen –voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten – alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
 3. Levering van zijn diensten op te schorten;
 4. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving (eventueel per e-mail) aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 5. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

 

Artikel 12: Aanlevering, levertijd en levering

 1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer;
 3. Bij het vaststellen van de hoogte van het vaste maandelijkse bedrag is als uitgangspunt genomen dat opdrachtgever het in lid 1 genoemde nakomt. Indien deze gegevens niet tijdig, volledig of op de juiste wijze worden aangeleverd, moet opdrachtnemer meer tijd besteden aan het verwerken van de administratie. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien zullen op nacalculatiebasis aan opdrachtgever worden doorberekend.

 

Artikel 13: Retentierecht

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
 2. Onder de zaken genoemd in lid 1 worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Indien sprake is van diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst op te zeggen middels verzending van een schriftelijke (eventueel per e-mail) kennisgeving, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht op te tellen.
 2. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
 4. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief of per e-mail te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
 5. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 15 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van opzegging komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij opzegging geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

 

Artikel 15: Honorarium

 1. Berekend op basis van fixed-fee dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.
 2. Inrichtingskosten worden gedeclareerd bij opdracht. Kosten voor de salarisadministratie worden vooraf gedeclareerd op basis van het ingeschatte aantal loonstroken en worden achteraf gecorrigeerd, gebaseerd op het aantal daadwerkelijk gedraaide loonstroken.
 3. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege tenzij anders vermeld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het honorarium jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen + inflatie.
 5. Het honorarium wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van opdrachtnemer, periodiek aan opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen.
 6. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 16: Meerwerk bij wijziging van de opdracht

 1. Indien partijen tussentijds een wijziging (in de uitvoering) van de opdracht overeenkomen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van opdrachtgever. Indien de wijziging leidt tot een onvoorziene verhoging van de kosten die met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht gemoeid zouden zijn met meer dan tien procent (10%), is opdrachtnemer gehouden opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de opdracht.
 2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is opdrachtnemer bevoegd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van opdrachtgever gevorderd wordt en de wijziging niet zal leiden tot een verhoging van het aan opdrachtgever in rekening te brengen bedrag met meer dan tien procent (10%). Zodra vaststaat dat de hiervoor bedoelde wijziging zal leiden tot een verhoging met meer dan tien procent (10%), is opdrachtnemer gehouden opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de opdracht.

Artikel 17: Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk of per mail binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De klacht zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
 2. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de klacht mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de klacht wordt tegemoet gekomen.
 3. Indien partijen niet binnen twee maanden na ontvangst van de klacht in der minne tot een oplossing zijn gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen een maand na het verstrijken van de hiervoor genoemde periode het geschil voor te leggen aan een door beide partijen te aanvaarde mediator conform het gestelde in artikel 20.
 4. Klachten inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
 5. Klachten inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht tot klachten over declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

 

Artikel 18: Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.
 2. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.
 3. Opdrachtgever mag intellectuele eigendom van opdrachtnemer niet exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, voor zover het gebruik betreft buiten de eigen organisatie van opdrachtgever en het doel van de opdracht te buiten gaat.

 

Artikel 19: Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 20: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door opdrachtnemer te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
 3. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 21: Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Opdrachtgever is bevoegd, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden, de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Het bepaalde in artikelen 10.1 en 10.2 is van overeenkomstige toepassing.